Planowany kalendarz imprez i uroczystości w Roku Szkolnym 2021/2022

Święta, które są dla nas wyjątkowe…

 

 

14 lutego –

 Dzień Chorych na Padaczkę

Dzień chorego na padaczkę obchodzony jest 14 lutego, w Dzień Św. Walentego, który jest również patronem osób z epilepsją. Padaczka jest najczęstszą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, w Polsce co roku choruje na nią ok. 400 tysięcy, a na świecie około 50 milionów ludzi. Padaczka może być zarówno wrodzona, jak i nabyta, jednak przyczyny zachorowania często nie są zdiagnozowane. Spowodowana jest zaburzeniem funkcjonowania mózgu podczas, których dochodzi do niekontrolowanych wyładowań komórek nerwowych. Leczenie polega na systematycznym przyjmowaniu leków. Chorzy dzięki terapii mogą prowadzić normalne życie.

 Jeśli jesteś świadkiem napadu padaczki wystarczy postępować wg instrukcji pierwszej pomocy; 

1) zachowaj spokój, 

2) ułóż chorego na boku, 

3) udrożnij drogi oddechowe, odchylając głowę lekko do tyłu,

4) podłóż mu coś miękkiego pod głowę, żeby uchronić ją przed urazem,

 5) nie wkładaj mu niczego między zęby, 

6) nie krępuj jego ruchów, 

7) jeśli zasnął po napadzie, nie budź go, 

8) napad powinien ustąpić po 2-3 minutach, jeśli się przedłuża – wezwij pogotowie ratunkowe. 

Nie bądźmy bierni, gdy ktoś potrzebuje nagłej pomocy!

 

21 marca – 

Światowy Dzień Zespołu Downa

Pierwszy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, ogłoszony przez Down Syndrome International, odbył się 21 marca 2006 roku  w Singapurze, a od 2012 roku Święto odbywa się pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Polsce pierwszy raz obchodzono Dzień Zespołu Downa w 2006 roku.  Zespół Downa jest chorobą genetyczną, wrodzoną spowodowana obecnością dodatkowego chromosomu 21. Nieprzypadkowo wybrano datę 21 marca. Dwadzieścia jeden i trójka to zapis wady genetycznej, jaka występuje u osób chorych, tzw. trisomia-21.

 

2 kwietnia – 

Światowy Dzień Autyzmu

Obchody dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu. Autyzm jest zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Osoby z autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Mogą w odmienny sposób odbierać wrażenia zmysłowe: dla nich sól może być kwaśna, śnieg parzyć, a delikatne głaskanie powodować silny ból; zaburzenie pokrewne, o łagodniejszym przebiegu to zespół Aspergera. Autyzm dziecięcy jest chorobą objawiającą się całościowym zaburzeniem rozwoju i prowadzi do zaburzeń funkcjonowania mózgu. Dzieci mają problemy z komunikacją, wyrażaniem uczuć oraz budowaniem związków społecznych. Autyzm poddaje się różnym formom leczenia (zwłaszcza oddziaływaniom behawioralnym, edukacyjnym), które mogą istotnie poprawić funkcjonowanie chorych, ale nie jest w pełni uleczalny – zaburzenie to utrzymuje się do końca życia.

 

5 maja – 

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną został zainicjowany 5 maja 1999 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 5 maja w krajach europejskich obchodzony jest również Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Poszanowanie drugiego człowieka, dostrzegania w nim trudu życia, troska o godność, o którą sam nie da rady zawalczyć – to priorytet moralny, który powinien dominować w każdym z nas. Niestety, realia nadal niepokoją. Osoby z zaburzeniem intelektualnym traktujemy z dystansem. W środowisku nie są mile widziane od najmłodszych lat. Bywają obiektem niewyobrażalnych upokorzeń słownych, w czynach dawkowanych przez zdrowych rówieśników. Brak przekazu o szacunku wobec słabszego kolegi w domach rodzinnych niesie ogromne przykrości tym, którzy bez swojej winy zostali ograniczeni w normalnym funkcjonowaniu. Niepełnosprawnością ma przypomnieć społeczeństwu, że mieszkańcy z niepełnosprawnością stanowią jego znaczną część oraz skłonić do refleksji nad ich potrzebami, możliwościami oraz problemami i trudnościami w codziennym życiu.

 

9 września – 

Światowy Dzień FAS – alkoholowego zespołu płodowego

Światowy Dzień FAS przypada zawsze 9.09 i rozpoczyna się punktualnie o godz. 9.09. Dziewiątki to symbol ciąży; FAS z angielskiego tłumaczy się jako Płodowy Zespół Alkoholowy (Fetal Alcohol Syndrome – FAS). Jest on skutkiem wpływu alkoholu na płód w czasie ciąży. W efekcie u dziecka może rozwinąć się opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, zaburzenia psychologiczne. Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ok. 30 proc. polskich kobiet pije alkohol w czasie ciąży. FAS jest jednostką chorobowa w 100% możliwa do uniknięcia, wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.

 

 

ostatnia niedziela września – 

Międzynarodowy Dzień Niesłyszących

Międzynarodowy Dzień Niesłyszących obchodzony w ostatnią niedzielę września, jest upamiętnieniem pierwszego kongresu Światowej Organizacji Głuchych, który odbył się w 1951 roku. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i problemy osób niesłyszących. Ponadto ma na celu wzbudzenie zainteresowania społeczeństwa osiągnięciami osób głuchoniemych. Nadal ogromnym problemem pozostaje edukacja dzieci niesłyszących, dlatego ważne jest, uświadamianie ludziom, że głuchoniemi mają takie same prawa do rozwoju i współżycia w społeczeństwie, co osoby słyszące. Głuchota polega na utracie zdolności słyszenia i rozróżniania dźwięków. Co ważne, nie jest chorobą, a jedynie objawem lub skutkiem schorzeń ucha, nerwu słuchowego lub dróg nerwowych ośrodkowego układu nerwowego. Głębokość upośledzenia słuchu szacowana jest na podstawie progu słyszalności wyrażonego w decybelach. W przebiegu głuchoty stosowane jest leczenie przyczynowe zmian zapalnych lub operacyjne. Możliwe jest zapobieganie jedynie głuchocie neurosensorycznej, która może powstać w wyniku infekcji różyczką lub grypą, poprzez stosowanie odpowiednich szczepionek. Na świecie jest około 70 milionów osób głuchych.

 

6 października –

Światowy Dzień   Mózgowego Porażenia Dziecięcego

Swoje święto obchodzi ponad 17 milionów osób, u których zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce oraz blisko 350 milionów osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z objawami tychże zespołów. Ponad połowa dzieci, żyjących z niepełnosprawnościami w Polsce to dzieci dotknięte mózgowym porażeniem dziecięcym, szacuje się, że jest to około 25 tysięcy osób. Mózgowe porażenie dziecięce nie jest chorobą. Jest zespołem objawów, wynikających z trwałego uszkodzenia mózgu, znajdującego się w stadium niezakończonego rozwoju. Uszkodzenie mózgu może polegać na ubytku tkanki nerwowej lub jej wadliwym funkcjonowaniu. U każdego małego lub większego pacjenta przebiegać może zupełnie inaczej, a wszystko zależy od stopnia uszkodzenia mózgu oraz momentu diagnozy. Lokalizacja uszkodzenia mózgu warunkuje deficyty różnych funkcji: ruchu, wzroku, mowy, funkcji poznawczej, emocjonalnej. Jedno jest pewne: im szybciej rozpoznane, tym wcześniej wdrażane są specjalistyczne ćwiczenia, a prawidłowo prowadzona terapia daje szansę na pełniejszy i lepszy rozwój psychofizyczny dziecka.

1 na 4 dzieci  z MPD nie mówi

1 na 3 dzieci z MPD nie chodzi

1 na 2 dzieci z MPD ma niepełnosprawność intelektualną

1 na 4 dzieci z MPD cierpi na epilepsję

 

drugi czwartek października – 

Światowy Dzień Wzroku

Pierwsze obchody Światowego Dnia Wzroku odbyły się w Polsce w 2006 roku pod patronatem prof. Zbigniewa Religi. Światowy Dzień Wzroku skupia uwagę na problemach ludzi słabo widzących. Co pięć sekund jeden dorosły mieszkaniec kuli ziemskiej traci wzrok, 160 milionów ludzi na świecie cierpi na zaburzenia widzenia, z czego 39 milionów to osoby niewidome.  Wadę wzroku ma dziś połowa dorosłych Polaków. Osoby niewidome mają cztery specjalne dni w roku. Również w październiku obchodzą Międzynarodowy Dzień Białej Laski, miesiąc później Międzynarodowy Dzień Niewidomych, a w styczniu dzień urodzin Ludwika Braille’a.

 

22 października 

 Światowy Dzień Osób Jąkających się

Światowy Dzień Osób Jąkających się  ustanowiony został w lipcu 1998 roku podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburgu, aby zwrócić uwagę społeczeństw na skalę i skomplikowanie problemu, jakim jest jąkanie, z którą boryka się ponad 60 milionów osób na świecie. Wiele z nich spotyka się na co dzień z brakiem akceptacji ze strony otoczenia, co bardzo często przyczynia się do ich wyobcowania, a niekiedy nawet depresji, co zdecydowanie utrudnia terapię. Jąkanie się, czyli zaburzenie płynności mowy pojawia się zazwyczaj między 4 a 8 rokiem życia i nasila wraz z wiekiem. Obecnie szacuje się, że w Polsce problem ten dotyczy ponad 500 tysięcy osób. Nieznana jest dokładna przyczyna jąkania.

 

3 grudnia 

 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W 1992 roku, Zgromadzenie Ogólne proklamowało Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i wyznaczyło datę jego obchodów na 3 grudnia. W Polsce mamy około 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione przede wszystkim po to, aby uwrażliwić społeczeństwo na problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, oraz uświadomić jakie korzyści mogą płynąć z integracji tych osób z całym społeczeństwem. Należy więc zadbać o to, by ta grupa społeczna miała równe szanse i równe prawa. Kluczową datą dla osób niepełnosprawnych jest 13 grudnia 2006 roku. W tym dniu bowiem, na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego przyjęto Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych.

 

pierwszy tydzień grudnia- 

Europejski Tydzień Autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu – obchodzony jest od lat 90 XX wieku, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu (ETA). Jest on okazją do nagłośnienia problemu autyzmu. Obchody koordynuje Autism Europe, organizacja działająca pod patronatem Unii Europejskiej, współpracująca m.in. z WHO. Celem tego szczególnego tygodnia, jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób cierpiących na tą chorobę, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Osoba, u której stwierdza się takie zaburzenie inaczej postrzega świat, ma problemy z komunikowaniem się i utrzymywaniem kontaktów społecznych. Często jest nierozumiana i nieakceptowana przez otoczenie. Wynika to głównie z braku świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i objawów choroby.