[vc_row][vc_column][vc_column_text]Klauzula Informacyjna

Mając na uwadze, że korzysta lub korzystał/ła Pani/Pan na rzecz swojego dziecka z usług Publicznego Przedszkola Specjalnego “Wesołe Żabki” ul. Zagaje 16 (Świniary) Wrocław Informujemy iż, w/w przetwarza Pani/Pana dane osobowe. W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych przedstawiamy następujące informacje:

1) Administratorem Pani/Pana oraz małoletniego dziecka danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Specjalne “Wesołe Żabki” ul. Zagaje 16 (Świniary)Wrocław.

2) Z administratorem danych można się skontaktować pocztą elektroniczną pisząc na adres email: przedszkole.wesole.zabki@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 695 834 565, pisemnie – pisząc na adres biura ul. Zagaje 16 (Świniary)Wrocław lub osobiście w lokalu,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu świadczonych usług – podstawą prawną jest realizacja świadczeń, których stroną jest podmiot danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);

b) w stosownych przypadkach, w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych wynikających przede wszystkim z przepisów, oświatowych, prawa medycznego, podatkowych (np. prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej) – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Publicznym Przedszkolu Specjalnym “Wesołe Żabki”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c – Rozporządzenia 2016/679;

c) w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawie przyszłej współpracy w zakresie świadczenia usług w tym w dla podmiotów współpracujących z Publicznym Przedszkolem Specjalnym “Wesołe Żabki” – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Publicznego Przedszkola Specjalnego “Wesołe Żabki”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na zapewnieniu możliwości kontaktu z Panem/Panią w celu przyszłego korzystania z naszych usług;

d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Publiczne Przedszkole Specjalne “Wesołe Żabki” – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwieniu Publicznemu Przedszkolu Specjalnemu “Wesołe Żabki” obrony swych praw.

4) Pani/Pana oraz małoletniego dziecka dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Publicznego Przedszkola Specjalnego “Wesołe Żabki” tj. podmiotom świadczącym usługi księgowe i podatkowe, usługi prawne, związane z obsługą działań medycznych, diagnostycznych, psychologicznych lub psychoterapeutycznych, obsługi systemów informatycznych i usług IT (w tym podmiotom świadczącym usługi hostingu poczty, hosting dokumentów elektronicznych), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji danych, operatorom pocztowym i kurierom, bankom. W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy prawa, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.

5) Pani/Pana oraz małoletniego dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania świadczeń. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z wykonywanych świadczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Ponadto, dane osobowe przetwarzane w celach opisanych w pkt. 3 lit. c) powyżej, będą przez okres umożliwiający realizację wskazanych interesów administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia 2016/679.

8) Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest wymagane przez Publiczne Przedszkole Specjalne “Wesołe Żabki” w celu wykonywania świadczeń, a braku ich podania będzie skutkował niemożliwością ich wykonania. Ponadto, w celach opisanych w pkt. 3 lit. b) powyżej przetwarzanie danych jest wymagane przez przepis prawa, a w celach opisanych w pkt. 3 lit. c) powyżej, brak danych uniemożliwi kontakt z Panią/Panem w celu przyszłej współpracy.

9) Administrator nie prowadzi profilowania (tj. nie przetwarza danych w celu profilowania), ani przetwarzania nie służy podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy zawarta przez Panią/Pana uprzednio umowa(y) z Publicznym Przedszkolem Specjalnym “Wesołe Żabki” zostały już w całości wykonane, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać będzie się w celach opisanych w pkt. 3 lit b)-d) powyżej (tj. informacje dotyczące przetwarzania danych na potrzeby wykonania umowy nie znajdą już dalszego zastosowania).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]